I NAJBOLJI STUDENTI ŽELE DA ODU IZ ZEMLJE

Jun 8, 2015

Udruženje studenata doktorskih studija i mladih istraživača Srbije, koje obuhvata i studente sa državnih i sa privatnih univerziteta u Srbiji, skraćeno Doktoranti Srbije (www.doktoranti.org.rs ), sproveli su anketu o stanju na doktorskim studijama u Srbiji u 2014. godini.

Doktoranti Srbije su anketu sprovodili svake godine, počev od 2010. i za neke odgovore dat je uporedni prikaz rezultata po godinama.

Anketa daje veoma celovit prikaz problema koje studenti imaju na doktorskim studjama. Ono što najviše plaši su odgovori na pitanja da li postoji perspektiva za mlade naučnike u Srbiji, da li planiraju da napuste Srbjiu i zašto, da li smatraju da lako mogu doći do posla nakon završenih studija tid. Rezultati
ovih odgovora su veoma poražavajući. Više od 80% doktoranata smatra da nema perspektive u Srbiji, a kao posledica toga veći je broj onih doktoranata koji planiraju da napuste Srbiju, nego onih koji žele da
ostanu. Više od 60% anketiranih anketiranih nema posao i smatra da će ga teško i pronaći.

Ako se realno pogleda trenutna situacija na tržištu rada u Srbiji, danas sem državnih univerziteta i instituta doktori nauka u zančajnijem broju rade još jedino na privatnim univerzitetima i fakultetima, a i to tržište je već zasićeno. Uvidom u rezultate ankete koju su popunjavali sadašnji doktoranti može se zaključiti da su i oni u potpunosti svesni trenutne situacije u Republici Srbiji. Nažalost sve gore navedeno u kombinacija sa rastućim nepotizmom, korupcijm i negativnom selekciojom će Srbiju ponovo svrstati u svetski vrh po odlivu mozgova, trenutno se nalazimo na 141 mestu od ukupno 144 analizirane države u Svetskom Indeksu kompetitivnosti.

Verified by MonsterInsights